Agile metoder

Få et overblik over de agile principper, det agile manifest, agile metoder og en agil projektorganisation, som Agile-On-Time bygger på.

Det agile manifest

Her kan du læse om det agile manifest og hvilke tanker, der ligger bag den agile metode. Det agile manifest er udarbejdet med formålet om at fungere som en guide for styringen af agile projekter. Det agile manifest er kortfattet og har simple budskaber, hvilket gør det nemt at huske og have med sig i baghovedet på agile projekter.

To projekter er leveret til tiden og resten er leveret fra en til fire uger før planlagt eller er fortsat igang. Det er kunderne glade for, og vi stolte over.

projekt metoder - det agile manifest

Der er værdi i punkterne til venstre, men vi værdsætter punkterne til højre.

Individer og samspil frem for processer og værktøjer

I et agilt projekt vil teamet og teammedlemmerne til hver en tid spille den væsentligste rolle for projektet og dets succes. Hos hvert teammedlem forventes det, at vedkommende er samarbejdende og kan fungere sammen med alle de andre på projektet. Derudover lægges der stor vægt på, at teammedlemmerne er klar til at udfylde deres rolle i projektet og bruger deres viden og erfaring til at skabe det bedst mulige projektresultat, som matcher kundens behov. Selvom processer og værktøjer spiller en vigtig rolle i alle projekter, er der slet ikke samme fokus på dem i et agilt projekt. Agile processer bør være til for at støtte og guide projektdeltagerne, frem for at diktere hvad de skal gøre, og hvordan det skal gøres. Det antages, at teammedlemmerne er de bedste og mest egnede til at vurdere, hvad der skal gøres, og hvordan det bedst muligt gøres.

Fungerende software frem for omfattende dokumentation

Denne del af det agile manifest har til formål at bryde med den traditionelle opfattelse om, at stabilitet og sikkerhed kommer af dokumentationsdrevne processer. Ved den agile metode er der en forestilling om, at det er spild af tid at specificere planerne ned til mindste detalje for at få opgaverne godkendt af interessenterne, før arbejdet kan gå i gang. Ifølge den agile projektmetode er der derimod behov for high-level planning i starten, for at sætte rammerne for projektet. Meningen med at bruge iterationer i et agilt projekt er, at der efter hver iteration leveres et stykke funktionsdueligt software. Dermed bliver der efter hver iteration leveret en del af det færdige produkt, som i sig selv skaber kvalitet og kan tages i brug, før det endelige produkt er færdigt. Fungerende software prioriteres over omfattende dokumentation, fordi denne indstilling til projektet giver mest værdi for kunden og bedre arbejdsdynamik for projektdeltagerne.

Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling

Bag den agile projektmetode ligger en idé om, at teammedlemmerne gennem tæt samarbejde finder den bedste måde at løse opgaverne i projektet på. Derfor understøtter det agile manifest samarbejde – både når det gælder teammedlemmerne indbyrdes, men også når det gælder kunden. En kontrakt mellem leverandør og kunde kan være alt fra et formelt dokument, der er underskrevet af begge parter, til en uformel verbal aftale. Fælles for alle kontrakter er, at de i højere grad skal fungere som guidelines for projektet, fremfor at være detaljerede. Derfor vil det i det agile manifest altid være vigtigere at have et velfungerende og tæt samarbejde med kunden, fremfor at bruge uanede mængder af tid og energi på at forhandle om en specifik kontrakt.

Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

I agile projekter laves der ofte planer. Hvert enkelt sprint planlægges, og planen er med til at gøre det nemt for teammedlemmerne at træffe hurtige beslutninger undervejs i projektet. En vigtig pointe ved planer i agile projekter er dog, at de ikke bliver overdominerende faktorer, der frem for alt andet skal følges til punkt og prikke. Det vigtige ved agile projekter er at skabe værdi, hvilket medfører, at der skal være plads til ændringer undervejs, som kan forbedre slutresultatet. I processen inden projektet, hvor det planlægges og tilrettelægges, hvordan projektet kommer til at se ud, er det altså vigtigere at bide sig fast i idéerne og værdierne ved projektet frem for selve planen. Når man begynder på et projekt, er den plan, der laves, baseret på en begrænset viden og antagelse om, hvordan projektet på bedst mulig vis vil forløbe. At der kommer forandringer undervejs i projektet, er derfor helt naturligt, fordi den agile metode anerkender, at man bliver klogere undervejs i processen. Jo længere man når igennem projektet, jo mere viden og praktisk erfaring får man, hvilket kan bruges til at gøre det resterende projektforløb endnu bedre. Agile projekter tilrettelægges derfor på en måde, der gør det muligt at inkludere ny viden undervejs og skifte retning for produktet, hvis det giver en mere optimal løsning.

Agile metoder og principper – Agile On Time

Agile metoder har til formål at prioritere arbejdsopgaverne i et projekt, så der skabes størst mulig værdi for dem, som løsningen laves til. Derfor lægger den agile metode ikke op til at have en fuldstændig fastlagt plan, ligesom ved andre projektmetoder, fordi det bør være muligt at prioritere mellem opgaverne undervejs, for at skabe størst mulig værdi for kunden. Løbende evalueres projektets proces og resultater, og herudfra prioriteres opgaverne i den rækkefølge, der giver bedst mening. Ved agile metoder tages der dermed højde for, at man ikke kan forudse projektets forløb fra start til slut, men at man bliver klogere på projektet undervejs i takt med eventuelle ændringer og ny viden.

Den agile metode baserer sig på en fremgangsmåde, der tager udgangspunkt i DSDM’s otte agile principper:

8 Agile principper

Fokusér på virksomhedens behov

I et projekt bør der altid fokuseres på at levere netop dét, som virksomheden har brug for at få leveret, og enhver beslutning i projektet bør afspejle dette. Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at et projekt er et middel til at nå et mål og ikke er et mål i sig selv.

Levér til tiden

At levere en løsning til tiden er meget vigtigt for et projekt og det er tit den allerstørste succesfaktor. En løsning, der leveres for sent, kan ofte ødelægge meningen med projektet og kan blandt andet forringe markedsfordele og give problemer ift. lovning. Ved de projekter, hvor tidsfaktoren ikke er det vigtigste, er overholdelse af aftalt deadline dog stadig en god måde at demonstrere kontrol over projektet på overfor kunden.

Samarbejd

Samarbejde er med til at skabe en fælles forståelse og viden samt øget arbejdshastighed i de agile teams. Det gør, at teammedlemmerne sammen skaber resultater, der både er bedre og skabes på kortere tid, end hvis de hver især skulle løse en opgave alene.

Teams med høj grad af samarbejde, engagement og masser af team-spirit vil derfor til hver en tid performe bedre, end de teams der ikke får samarbejdet og har dårlig kommunikation.

Gå aldrig på kompromis med kvaliteten

Når man bruger den agile metode, aftales det altid på forhånd mellem leverandør og kunde, hvordan kvaliteten på det færdige produkt skal være. Kvaliteten bør være tilstrækkelig høj til, at løsningen efterfølgende vil kunne anvendes effektivt. Alle projektets opgaver bør derfor bestræbe sig på at opnå præcis den aftalte kvalitet og hverken mere eller mindre.

Byg trinvist fra et solidt fundament

Noget der virkelig adskiller agile metoder fra andre projektmetoder, er måden, hvorpå projektet planlægges. Ved den agile metode foreslås det, at man starter med at forstå projektets omfang og udarbejde et forslag til en løsning, men med en lavere detaljeringsgrad end ved andre projektmetoder. Med udgangspunkt i dette solide fundament, leveres løsningen trinvist i en rækkefølge, der prioriterer de opgaver, som skaber mest værdi for kunden. Den fremgangsmåde er både den mest fordelagtige for kunden og er desuden med til at øge tilliden til kunden.

Udvikl løsningen iterativt

Agile metoder bruger en kombination mellem iterativ udvikling, hyppige demonstrationer og grundig evaluering for at få regelmæssig feedback. Hvis man anerkender, at forandring er en del af processen mod løsningen, bliver det lettere for alle teams at udvikle en løsning, der er nøjagtig, som kunden gerne vil have den. Det er sjældent, at alle løsninger bliver lavet perfekt første gang, og derfor er konceptet med iterationer vigtigt for den agile metode. Denne arbejdstilgang giver mening, fordi projekter og deres omverden konstant ændrer sig.

Kommunikér løbende og klart

Mangel på eller dårlig kommunikation ses ofte som den største grund til, at projekter går i vasken. Agile metoder er tilrettelagt præcis på en måde, der understøtter vigtigheden af kommunikation og skaber bedre kommunikation teams i mellem. Kommunikationen forbedres blandt andet gennem Stand Up-møder, workshops og ved klart af afstemme, hvilke roller og ansvar alle projektdeltagerne har hver især.

Demonstrér styring

For at kunne demonstrere styring i et projekt er det nødvendigt virkelig at have styring over projektet. Det kan teamet opnå ved at lave en plan over hvilket arbejde, der skal laves for at kunne udvikle løsningen. Denne plan laves gennem en projektnedbrydning, hvorefter der laves en Dependency Wall for at holde overblikket og styringen over projektet. Ved at gøre det demonstrerer man ikke kun styring, men skaber også gennemsigtighed i projektet, hvilket gavner både kunden og selve processen for projektet.

© 2018 planaprojects.com | CVR: 27964168 | All rights reserved.